براساس بخشنامه جدید شرکت مدیران خودرو، قیمت چری تیگو 7 برای تیر ماه 97 به شرح جدول ذیل تغییر یافته است.روند تغییر قیمت تیگو 7 :
مدل خودرو قیمت قبل قیمت جدید
تیگو 7
156/900/000 172/600/000