چک خودروسازان با تکمیل مدارک نقد می‌شود
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخی از نمایندگی ها و خودروسازان این مدارک را به طور کامل تحویل ندادند؛ مانند ظهرنویسی چک‌ها که انجام نشده بود، ضمن اینکه شرط اصلی و لازم این است که مدارک به صورت کامل و طبق تفاهم نامه های اولیه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.میرمحمد صادقی در عین حال خاطرنشان کرد: امروز مجدداً به بانک‌ها تاکید کردیم، در صورتی که مدارک و مستندات را به صورت کامل دریافت کردند، نسبت به کارهای بعدی اقدامات لازم را صورت دهند.همچنین از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد که این بانک امروز طی گزارشی به ۵ بانک نحوه تامین منابع مالی ۱۱۰ خودرو را متذکر شده است، بر این اساس ۴ بانک صادرات، ملی، سپه و تجارت هر یک ۲۵ هزار خودروی ثبت نامی و بانک خصوصی پارسیان ۱۰ هزار خودروی ثبت نامی را تامین مالی خواهند کرد.