تولید اتوبوس عقاب افشان متوقف شد
 مهر ماه امسال توليد اتوبوس دیزل شهری IRISBUS توليدی شرکت زامياد با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در مهر 1393 به صفر کاهش یافت. در این مدت توليد اتوبوس سه محور شرکت عقاب افشان با کاهش صد درصدی از سه دستگاه در مهر 1393 به صفر کاهش یافت. مهر ماه امسال توليد اتوبوس مان R07 توليدی شرکت یاوران خودرو شرق با کاهش صد درصدی از سه دستگاه در مهر 1393 به صفر کاهش یافت