ممنوعيت تردد وسايل نقليه در جاده خلخال به فيروزآباد
 وی گفت: باز بودن جاده از دو سمت خلخال و فيروزآباد دليل بر بهره برداری و یا تردد انواع خودروها از این مسير نبوده و تنها برای عبور کاميون های حامل مصالح و آسفالت و ماشين آلات راه سازی پيمانکاران مجری پروژه راه اصلی خلخال به فيروزآباد است.