سوخت رسانی در فرودگاه امام متوقف شد
 گفته میشود اختلاف حساب این دو شرکت بهحدی بوده که شرکت سوخترسان اوج و شرکت پخش فرآوردههای نفتی حسابهای یکدیگر را بلوکه کردهاند. پيش از این چند بار بهدليل عدم پرداخت بهای سوخت دریافتی از سوی شرکتهای هواپيمایی داخلی شرکت پخش فرآوردههای نفتی تهدید به توقف سوخترسانی به ایرلاینها کرده بود. این تهدیدات طی دو سه سال اخير چند بار عملی شده و منجر به پرداخت بخشی از بدهیها از سوی ایرلاینها شده بود. اینبار اما اختلاف شرکت پخش با شرکت سوخترسان باعث شده تا سوخترسانی به ایرلاینها متوقف شود.