کاهش 70 درصدی واردات خودرو
 امسال٬ روند نزولی در واردات خودرو بين دامنه 70 تا 50 درصد متغير بوده است. اما آمارهای گمرک از وضعيت واردات خودروی سواری در هفتمين ماه سال نيز نشان میدهد که این روند نزولی در نيمه دوم امسال هم ادامه دارد. ایران در هفتماه گذشته از سال٬ مجموعا 23 هزار و 756 دستگاه خودروی سواری وارد کرده است که ارزش آن 576 ميليون و 400 دلار بوده است٬ این درحالی است که آمارها در مدت مشابه سال گذشته نشان از ورود 74 هزار و 136 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک ميليارد و 109 ميليون دلار دارد. این آمارها در نهایت نشان می دهد که واردات خودرو در ماههای گذشته مجموعا به لحاظ تعدادی 68 درصد و به لحاظ ارزشی بيش از 48 درصد کاهش یافته است. همچنين وضعيت واردات خودروی سواری در مهر ماه نيز تفاوت چندانی با ماههای پيش از آن و مجموع واردات خودرو ندارد؛ به این ترتيب که در هفتمين ماه سال جاری ایران تنها 2900 دستگاه خودروی سواری وارد کرده است٬ درحالیکه در ماه مشابه سال گذشته واردات خودرو به بيش از 25 هزار و 600 دستگاه میرسيد. این به معنای کاهش 90 دصدی واردات خودرو در مهر ماه به لحاظ تعداد واردات است. این نسبت در ارزش خودروهای وارد شده نيز وجود دارد٬ چراکه ارزش مجموع واردات خودرو در مهرماه امسال به کمتر از 80 ميليون دلار میرسد درحالیکه ارزش مجموع خودروهای وارداتی در مهر ماه سال قبل 41 درصد بيشتر٬ یعنی حدود 136 ميليون 750 هزار دلار بوده است.