تدوین دستورالعمل فعالیت خارجیها در ایران

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، کلیات مربوط به این دستورالعمل تهیه شده و هم‌اکنون جزئیات آن در دست بررسی است.ضوابط و دستورالعمل فعالیت خودروسازان خارجی در ایران و نحوه واردات این محصولات، ظرف چند هفته آینده نهایی و تصویب خواهد شد.