افزايش قيمت بنزين در کارت جايگاهداران محتمل است
 روحانی افزود: سناریوهای تنبيهی و تشویقی پيشنهاد شده هيچ کدام قطعی نشدهاند٬ در حال بررسی آنها هستيم. البته تعيين نرخ بنزین بهعهده دولت است و تصویب آن توسط مجلس صورت میگيرد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تنها مجری است. وی در پاسخ به این سؤال ”آیا ميان سناریوهای شما گزینه افزایش هزینه سوختگيری با کارت جایگاهدار وجود دارد؟" توضيح داد: این سناریو هم میتواند یکی از سناریوهای پيشنهادی باشد؛ چه فرقی میکند که هزینه سوختگيری با کارت جایگاهدار را افزایش یا اینکه هزینهها را در صورت استفاده از کارت شخصی کاهش دهيم؟ در واقع تلاشمان این است که دوباره به کارت سوخت صادر شده برای هر خودرو بها داده شود که این کار میتواند با اجرای سياستهای مالی باشد. اما همه این سياستها به مسائل مالی محدود نمیشود بلکه سياستهای غيرمالی و تشویقی نيز محتمل است. بدون تغيير قيمت بنزین هم میتوان دوباره جایگاه کارت سوخت را بازگرداند. مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره ”گفته میشود شما عنوان کردهاید که تقاضا برای صدور کارت المثنای سوخت ۴۰ درصد کاهش یافته است" اظهار کرد: هيچ وقت در این مورد رقمی را اعلام نکردم اما طبيعی است با تکنرخی شدن بنزین اهميت کارت سوخت برای مردم از بين برود و آنها در صورت مفقود شدن کارت خود بهدنبال تهيه مجدد آن نباشند.