آمادگی راهداران کرمانی برای مقابله با شرایط بحرانی
 وی با اعلام اینکه عوامل راهداری همراه با دستگاههای مربوط و شن و ماسه مورد نياز در کليه مسيرها مستقر هستند٬ خاطرنشان کرد: شهرستانهای بم٬ فهرج٬ ریگان و شهداد سيل خيز هستند. وی تصریح کرد: با توجه به فصلی بودن بارندگی ها نمی توان تنها بر مسير های حادثه خيز متمرکز بود و احتمال بروز سيل در همه جا وجود دارد. مریم سلاجقه٬ کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی استان کرمان نيز با اعلام اینکه سامانهای بارش زا هماکنون در حال وارد شدن به استان کرمان است که موجب بارندگیهای شدید خواهد شد گفت: بيشترین حجم بارندگیها را در جنوب و جنوب غرب استان کرمان است. وی با اشاره به اینکه این سامانه به تدریج تمام استان را در برخواهد گرفت٬از مردم خواست: بهصورت جدی نکات ایمنی را رعایت کنند و از رودخانهها و مسيلها دور شوند.