خودروسازان را در کویر دنبال آب می فرستند
 
  زنجیره تصمیمات اشتباهی که مدیران از گذشته گرفته اند تا اکنون ادامه دارد، چرا که افرادی بر سر کار می گمارند که تجربه ای در خصوص کارخانه داری صنعت عظیمی مانند تولید خودرو را ندارند به عبارتی دیگر در واقع سر و کارشان با کارگران نبوده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران فعلی خودروسازی توانایی لازم برای رونق بخشیدن به صنعت خودرو را ندارند افزود: اتفاقا مدیران منصوب شده همگی افراد کاردان، کارآمد و مثبتی هستند و این درست نیست که آنها در یک کویر خشک و بی آب و علف رها کرد و گفت در اینجا دنبال آب باشید، چرا که این مدیران در این عرصه می روند و افرادی را به عنوان مدیران خود انتخااب می کنند که باز از جنبه مالی و اقتصلادی به قضایا نگاه کننند.جمالو تصریح کرد: تعویض پیاپی مدیران در چنین جایگاه حساس صنعتی باید برنامه ریزی تر باشد و باید طی یک برنامه مدون به طور کلی دست به تعویض مدیران زد ولی به طور کلی متاسفانه در کشور امکان دارد مدیر یک واحد کوچک صنعتی هم تنها از لحاظ سیاسی تغییر می کند که این اصلا به نفع صنعت و اقتصاد کشور نیست وی در پایان ضمن اشاره به اینکه مدیران با توجه به سابقه اقتصادی قبلی خود در جایگاه فعلی صنعتی قرار گرفته اند ابراز داشت: ظاهرا سیاست دولت مبنی بر این بوده که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در کشور قریب به اتفاق تصمیم گیران کسانی باشند که پیشتر سابقه اقتصادی داشته باشند که می تواند از جنبه هایی مثبت باشد ولی باید توجه داشت «اداره کردن یک واحد صنعتی» مستلزم تجربیات فراوان در امور مدیریتی است.