دولت نگاهش را فراگير کند/با حمایت از 20برند کشوراز رکود خارج نمی شود!
 عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: حمایت باید زمانی صورت بگيرد که خودروسازان کيفيت محصولات خود را افزایش دهند نه اینکه با رانت محصولات خود را به فروش برسانند٬ باید برای خودروسازان یک چارچوب پيش بينی شود٬ تا مشخص شود که قرار است چند سال مورد حمایت باشند اما توان رقابت با سایر توليد کنندگان را نداشته باشند٬ هر سال خودرو سازان به جای اینکه افزایش کيفيت داشته باشند قيمت ها را افزایش می دهند و کيفيت را کاهش می دهند٬ کاری که در هيچ جای دنيا انجام نمی شود خودروسازان دنيا در همان جاهایی که سوخت و دستمزد کارگر از ایران گرانتر است خودرو به مراتب با کيفيت تر و با قيمت مناسب تر عرضه می شود. عزیزی در پاسخ به این سوال که عده ای از توليد کنندگان به این بسته اعتراض داشتند و قرار گرفتن تنها 20برند در این بسته را نشان از رانت می دانند؟بيان داشت: باید با توجه به شرایط کشور و همپای توليد تصميماتی گرفته شود که فراگير باشد تا کمکی باشد برای خروج از رکود اگر تنها به یک شاخه و چند برند محدود شود باعث خروج از رکود نمی شود باید از توليد کنندگانی که در این چند وقت دچار مشکلاتی شدند در بسته اقتصادی خروج از رکود حمایت می شد. وی خاطر نشان کرد:باید دربرنامه خروج از رکود به گونه ای برنامه ریزی می شد که بتواند تا هم بخش اشتغال را پوشش دهد هم واحدهای توليدی بيشتری مورد حمایت قرار ميگرفت تا احساس رانت برای یک سليقه خاص نشود.