تولید وانت آب رفت
 

تولید انواع وانت در کشور با کاهش 75.6 درصدی از 14 هزار و 133 دستگاه در مهر 1393 به 3449 دستگاه کاهش یافت.

مهر امسال تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش 90 درصدی از 8453 دستگاه در مهر 1393 به 843 دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا با افت 64.1 درصدی از 4882 دستگاه در مهر 1393 به 1751 دستگاه کاهش یافت.

مهر امسال تولید انواع وانت در دیار خودرو با کاهش 35.3 درصدی از 136 دستگاه در مهر 1393 به 88 دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه بهمن با رشد 15.9 درصدی از 662 دستگاه در مهر 1393 به 767 دستگاه افزایش یافت.