۴۰ درصد از تاکسیهای شيراز فرسوده است
 وی افزود: از این تعداد وام ۱۰۶ مورد جذب و در اختيار جوانان جویای کار که با استعلام این صندوق مشخصشدهاند٬ قرار گرفته است. فرحبخش ادامه داد: ۴۰ دستگاه از تاکسیهای فرسوده فرودگاه شيراز نيز جایگزین شدهاند. این مسئول اضافه کرد: در تفاهمنامه جدید ۴۰۰ مورد وام ۲۵ ميليون تومانی برای سالجاری پيشبينی شد که با همکاری اتحادیه تاکسيرانیها برای افزایش تاکسیهای شهر اقدام میکنيم. فرحبخش در مورد بحث دیگری که در تاکسيرانی شيراز به آن توجه میشود٬ گفت: تبدیل تاکسیهای فرسوده از مهمترین مباحثی است که در این سازمان دنبال میشود و نگاه جدی به آن وجود دارد. وی افزود: بر اساس استانداردهای داخلی٬ هر ۱۰ سال یکبار تاکسیهای فرسوده باید تعویض شده و بهواسطه آلودگی هوا و افزایش هزینه برای شهر و مردم اسقاط و جایگزین شوند. این مسئول ادامه داد: در حال حاضر از ۱۲ هزار تاکسی شيراز۴ ٬ هزار و ۵۰۰ دستگاه باید تعویض شود و به عبارتی ۴۰ درصد از تاکسیهای شيراز فرسوده است. وی اضافه کرد: با شرکت خودروساز برای جایگزینی این تعداد تاکسی فرسوده به توافق رسيدهایم که اجرای آن منوط به برنامهریزی و مساعدت مسئولان کشوری است. فرحبخش در مورد آموزش رانندگان اظهار داشت: در پی ارتقای دانش ترافيکی٬ ارتقای سطح اخلاقی و مذهبی رانندگان و افزایش سطح معلومات اجتماعی آنان در مورد مسائل مبتلابه جامعه مانند مواد مخدر صنعتی و معضلات اجتماعی هستيم. وی افزود: هرماه یکبار کلاسهایی با حضور اساتيد حوزههای مختلف برای رانندگان تاکسیهای شيراز گذاشته میشود. این مسئول در مورد نصب دستگاههای کارتخوان در تاکسیها گفت: کمبود پول خرد مردم را بهشدت آزار میدهد و به همين دليل نصب دستگاه کارتخوان یا کارتبليت را در برنامههای سازمان تاکسيرانی قرار دادهایم. فرحبخش ادامه داد: این دستگاه باهدف افزایش سرعت و ارائه کيفيت مناسب خدمترسانی تاکسیها و کاهش هزینههای اجتماعی و تنشها و همچنين کاهش ترافيک و آلودگی هوا به کار گرفته میشود.