از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت: آمار تولید خودرومنتشر شد
 در این مدت خودروهای سواری نيز به تعداد ۵۰۳ هزار و ۲۲۱ دستگاه توليد شد . در ۷ ماهه اول امسال به تعداد ۳۸ هزار و ۲۳۹ دستگاه وانت۳۱۸ ٬ دستگاه مينیبوس ۳۷۶ دستگاه اتوبوس و ۶ هزار و ۳۰۷ دستگاه کاميون توليد شده است٬ همچنين در مهر ماه امسال به تعداد ۴۷ هزار و ۴۶ دستگاه انواع خودرو و به تعداد ۴۲ هزار و ۸۱۰ دستگاه خودروی سواری توليد شده است. همچنين در مهر ماه امسال٬ وانت به تعداد ۳ هزار و ۴۴۹دستگاه٬ مينی بوس به تعداد ۵۴ دستگاه٬ اتوبوس به تعداد ۵۰ دستگاه و کاميون به تعداد ۶۸۳ دستگاه توليد شده بود.