برابری قاچاق سوخت با یارانه مردم
 وی با اشاره به اینکه قرار بود از پنج تا 10 ميليون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نشود تا بخشی از هزینه ها کاهش یابد٬ افزود: اگر قاچاق سوخت را کنترل می کردیم شاید این همه مشکلات برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد نمی شد. حقيقی با اشاره به کاهش قاچاق سوخت تصریح کرد: در سال 1392 پنج نوع فرآورده نفتی به ميزان 247 ميليون ليتر در روز توزیع می شد که توانستيم آن را به حدود 228 ميليون ليتر کاهش دهيم. وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت باید به صورت فرآیندی انجام و بر این اساس باید مبدا٬ مسير و مقصد کنترل شود. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به صدمات اقتصادی گسترده قاچاق سوخت در کشور افزود: باید به کمک وزارت نفت٬ مبارزه با قاچاق سوخت تشدید شده و با دقت بيشتری انجام شود.