معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: بلوار کشاورز تغییرنمیکند
 
 وی ادامه داد: کيفيت خط ميدان هفت تير­صادقيه ارتقا پيدا میکند و سرفاصلهها سرویس دهی اتوبوسها کمتر میشود بنابراین قرار نيست خيابان٬ پياده راه یا فضای سبزی به محل عبور اتوبوس های این خط اختصاص یابد و تغيير ساختاری و تاریخی در این مسير رخ دهد. معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران تصریح کرد: ارتقای کيفيت امری است که شورای شهر و مردم از ما مطالبه دارند و کسی اعلام نکرده که خدمات بی کيفيت ارائه شود. در این راستا برخی از معابر و خطوطی که سرویسدهی مطلوبی در احد انتظار مردم ندارند مورد توجه واقع میشود. طی روزهای اخير اخباری درباره اعمال تغيير در بلوار کشاورز (که یکی از مسيرهای خاطرهانگيز و تاریخی شهر تهران محسوب میشود) به منظور ایجاد خط ویژه اتوبوس منتشر شده بود.