کمپین نخریدن خودرو طراحی دشمنان است
 
 
 کمپين نه به خودروی ایرانی که با نامهای خرید خودروی صفر ممنوع یا تحریم خودروی داخلی هم شناخته میشود٬ در راستای عدم خرید خودروهای مونتاژ داخل ایران شکل گرفت که در شبکههای اجتماعی سازماندهی شده است. این کمپين به منظور اعتراض به قيمت بالا خودروهای داخلی درعين کيفيت پایين آن به وجود آمد٬ اما برخی از وجود پشت پرده در راه اندازی این کمپين خبر می دهند با این عنوان که شرکت های واردکننده خودرو چينی که در حال از دست دادن بازار خود در ایران هستند دست به این اقدام زده اند. روند کاهش فروش خودروسازان داخلی از ابتدای سال 92 و پيش از ایجاد این کمپين شروع شد و درخواستهای مکرر خودرو سازان از دولت برای افزایش قيمت باعث شد تا در سال 94 خودروسازان شاهد افت فاحش فروش خود تا مرز بحران باشند. اصلیترین عوامل ایجاد این بحران انحصاری بودن صعنت خودروی ایران است٬ با توجه به کمبود توليد کننده در بازار خودروی ایران و موانع فراوان برای ورود صنعت به بازار رقابت حق انتخاب مشتری بسيار محدود میشود. در شرایط بازارانحصاری شرایط به نفع فروشنده است و خریدار نيز متضرر میشود٬ در این حالت و به خاطر نبود رقيب بهایی به کيفيت محصول داده نمیشود و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا میشوند. در شرایط بازارغيرانحصاری و رقابتی اگر نارضایتی عمومی نسبت به توليد کننده فراگير شود٬ توليد کننده مجبور است با افزایش کيفيت نظر مشتری را جلب کند