ايمنی خودرو با واكاوی فرهنگ رانندگي
 
 براساس بررسي هاي صورت گرفته و گزارشهاي اعلام شده در معرفي عوامل موثر در تصادفات رانندگي، ضريب خطاي انساني بالاترين درصد را به خود اختصاص داده است. با مشاهده ي خبر فوق و واژگوني خودروي ايمن كيا اسپورتج در مييابيم كه رفتار درست در رانندگي و فرهنگ و آداب رانندگي بيشترين تاثير را در حفظ سلامت سرنشينان يك خودرو دارد و نقش عوامل ديگر مانند: جاده و خودرو در مراحل بعدي قرار دارند. 

خودروي كيا اسپورتج از محصولاتي است كه استانداردهاي جهاني را پاس كرده و هم اكنون با استقبال خوب مشتريان روبه رو است. اينكه اين خودرو هم دچار واژگوني و كشته شدن سرنشينانش شده است، براي نگارنده چندان جاي تعجب نيست، چرا كه معتقدم قبل از خودرو و شرايط ايمني خودرو، رفتار و نحوه ي رانندگي و تصميم گيري هاي راننده در حين رانندگي و به هنگام بروز خطر در موقعيت هاي مختلف، بسيار اهميت داشته و نقش تعيين كننده اي در جلوگيري از بروز حوادث ناگوار و تامين امنيت سرنشينان دارد.

خبر فوت سرنشينان اسپورتج، بسيار تاثرآور و تاسفبار است و آرزو ميكنيم براي هيچ انساني چنين حادثه اي رخ ندهد. اما نكته ي قابل تامل آنكه، چنانچه اين خودرو  از توليدات داخلي بود، متاسفانه رسانه ها با آب و تاب فراوان و به شكلهاي مختلف، اقدام  به انعكاس اين خبر در سطح وسيع ميكردند و همه ي مشكلات را به كيفيت و ايمني خودروهاي داخلي ربط ميدادند.

شايسته نيست كه به بهانه كيفيت و ايمني، توليدات داخلي را مورد هجمه قرار داده و چشم مان را به روي واقعيتهاي موجود در زمينه ي عدم رعايت فرهنگ و آداب رانندگي و عوامل غيرخودرويي ببنديم..

اكنون با تكيه بر فرهنگ اسلامي ايراني، يكايك ما وظيفه داريم ضمن ارتقاي شاخص هاي رفتار فرهنگي، براي تقويت فرهنگ، رفتار و آداب صحيح رانندگي تلاش نماييم و به منظور نهادينه كردن آن در بين كودكان و نوجوانان اثرگذار باشيم.
 
گفتني است در بررسي گزارشهاي كيفيت خودرهاي داخلي در سالهاي اخير شاهد رشد كيفي توليدات داخلي و كاهش نمره ي منفي آنها هستيم. اگر چه كيفيت خودرو براساس رشد سريع تكنولوژي و تنوع سليقه هاي مشتريان، يك اصل اساسي است كه بايد همواره در بالاترين حد انتظار مشتريان مورد توجه قرار گيرد و اين حق مشتريان است كه در قبال هزينه اي كه انجام ميدهند، از بالاترين كيفيت در خودروها برخوردار شوند، ولي شرايط سخت اقتصادي كشور در سالهاي اخير باعث شده است تا صنعت خودرو با تكيه برتوان متخصصان داخلي، چراغ توليد را روشن نگهداشته و به رشد شاخص اقتصاد و توليد كمك نمايد.