روش خرید خودرو از طریق تسهیلات
 
 
 مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک در زمان اقساط مشخص شده چک را به حساب میخواباند و آن را نقد میکند اما اگر این چک نقد نشود اسناد را تحویل خودروساز میدهد و متعهد پرداخت این مبلغ خودروساز است. ميرمحمد صادقی با بيان اینکه سياست اعلام شده از سوی بانک مرکزی٬ پرداخت ماه به ماه اقساط است٬ گفت: ممکن است خودروساز بخواهد از مشتری چکهای سه ماهه دریافت کند و این موضوع در اختيار خودروساز است. وی ادامه داد: از سوی دیگر افراد میتوانند برای سال اول 12 چک یک ماهه و سه چک سالانه برای سه سال بعد بدهند و در ابتدای هر سال چکهای سالانه خود را تبدیل به 12 چک یک ماهه کنند تا لازم نباشد در ابتدا تعداد زیادی چک به تعداد اقساط بدهند. به گفته ميرمحمد صادقی٬ بانک مرکزی علاوه بر چک٬ برای متقاضيان سفته نيز در نظر گرفته است که باید معادل قيمت خودرو سفته داده شود که بر اساس سررسيد آن پرداختها انجام میشود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنين درباره کارتهای اعتباری خرید کالا نيز گفت: در فاز اول تنها مستمریبگيران٬ سازمان بازنشستگی کشوری٬ شرکتهای دولتی و وزارتخانهها میتوانند با دریافت فرم واحد از بانک مرکزی برای کارمندانی که متقاضی دریافت این کارتها هستند ثبتنام کنند. بنابراین در فاز اول این طرح تنها دریافت کارت به صورت گروهی از طریق این سازمانها امکانپذیر خواهد بود. وی افزود: در فاز دوم قرار است مشاغل آزاد و سایر افراد نيز به این طرح اضافه شوند که البته باید یک حقوق ثابت با امکان کسر از حقوق داشته باشند. ميرمحمدصادقی با بيان اینکه اینطور نيست که مردم برای دریافت کارت در فاز اول به شعب بانک مراجعه کنند٬ گفت: سقف اعتبارات این کارتها نيز بر مبنای ميزان دریافتی حقوق افراد خواهد بود که سازمانها از فردا 18 آبان ماه میتوانند برای معرفی کارکنان خود اقدام کنند تا کارتها به آنها ارائه شود. وی با اشاره به سيستم چرخشی کارتهای اعتباری(ریوالوینگ) طی دو دوره در فاز اول٬ ادامه داد: برای مثال اگر کسی از کارت خود که اعتبار 10 ميليون تومان دارد مبلغ دو ميليون تومان خرید کند اعتبار داخل کارت 8 ميليون تومان خواهد شد٬ اما با بازپرداخت اقساط خود مبلغ پرداخت شده به اعتبار کارت اضافه میشود که قرار شده این کار فعلا برای دو دوره انجام شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: پيشنهاد ما این است که طرح کارت اعتباری پس از این دو دوره با خروج بانک مرکزی توسط خود بانکها به صورت دائمی ادامه داده شود.