[بار زدن به شیوه ی نا متعارف
بار زدن به شیوه ی نا متعارف
بار زدن به شیوه ی نا متعارف
بار زدن به شیوه ی نا متعارفt