خودروی فضایی روی زمین*عکس
 
 جام اقتصادی؛ مايکل وتر موسس اين کارخانه اعلام کرده که اين خودروي بزرگ براي کساني است که همه مدل اتومبيل را امتحان کرده و به دنبال تجربه اي جديد هستند.