برقی کردن قطار مشهد - تهران در مرحله تامین فاینانس معطل مانده است
 
 وی بیان کرد: برای مثال میتوان به طرحهای جامع برخی شهرستانهای استان اشاره کرد که در سالهای اخیربه ویژه با توجهبه سرعت تحولات میزان کارایی خود را از دست داده است. معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه توجه به مبلمان شهری شهرستانهای استان از دیگر اولویتهای حوزه معماری و شهرسازی استانداری است گفت: ترمیم و اصلاح ورودیهای مختلف شهرمذهبی مشهد را در دستور کار قرار دادهایم، البته در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در این راستا صورت گرفته اما هنوز کافی نیست. مقدوری با اشاره به محور قوچان و تربت حیدریه گفت: با اقدامات خوبی که شهرداری آغاز کرده و نیزتکمیل کنار گذر شمالی مشهد و قطارمشهد گلبهار وضعیت به حد خوبی ارتقاءمییابد. وی تصریح کرد: نظم، انضباط و ظاهرزیباتربرای تامین خدمات مورد نیاز شهروندان از دیگراولویتهایی است که در دستور کار خود درمعاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی قرار دادهایم. مقدوری گفت: سکونت گاههای غیررسمی و همچنین حاشیه شهرمشهد نیز در دستور کار ما است و باید این موارد را ساماندهی کنیم و تاکنون نیز جلسات فراوانی در این راستا برگزار شده است.