کاهش 12 درصدی تصادفات فوتی در گلستان
 وی گفت: در این مدت توجه نکردن به جلو با 26 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 21 درصد، و رعا ت نکردن حق تقدم نیز با21 درصد بیشترین علت تصادفات جادههای استان بوده است.