مطالعات طرح هاي ترافيكي به منظور توسعه شهرها در الويت قرار گيرد
 
 علي آذرنژاد افزود: حتي بعد از پايان دوره عضويت در شوراهاي اسلامي يا تصدي شهرداري ها ، احتمال پيگيري قضايي عملكردهاي خارج از قاعده وقانون وجود دارد. وي بيان كرد: اعضاي شوراهاي اسلامي حق امر و نهي به شهرداران در چگونگي عزل و نصب معاونان و كاركنان مربوطه و توصيه اجراي طرح هاي مورد نظر خود را ندارند، اما بايد بر انطباق عملكرد شهرداران با مصوبه هاي شوراها نظارت داشته باشند. او ادامه داد: معمولا اختلاف بين شهرداران و شوراهاي اسلامي ناشي از تخطي از قانون است و در صورت تمكين طرفين به قانون هاي مصرح، هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد. فرزاد قلندري مديركل امور شهري و شوراهاي استانداري اردبيل نيز در اين نشست از برگزاري جلسه اي در هفته جاري با حضور مديران مربوطه به منظور تصميم گيري براي جايگاه هاي سوخت مشكل دار استان خبر داد. در ادامه اين نشست، رييسان و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي حاضر مشكلات و تنگناهاي مالي، اداري و اجرايي حوزه كاري خود از جمله ضرورت آسفالت كمربندي، تعيين تكليف پايانه مسافربري و تفرجگاه شهر پارس آباد، ضرورت تامين اعتبار آسفالت معاير هشتچين و ايجاد نمايندگي ادارات در آبي بيگلو و رفع نوسان هاي برق اين شهر را مطرح كردند.