پیش بینی بانک مرکزی از طرح وام خودرو
 
 
 سيد محمود احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا مردم از تسهيلات اعطایی خرید خودرو و کالا استقبال میکنند٬ بيان کرد: به دليل اینکه در این طرح نرخ سود بانکی تعدیل شده است٬ اميدواریم از آن استقبال شود. وی با اشاره به نرخ سود 16درصدی که برای تسهيلات خرید خودرو و کالا ایرانی تعيين شده است٬ افزود: در شرایط فعلی تسهيلات با نرخهای بالاتری پرداخت میشود و چون نرخ در این طرح کمتر از شرایط بازار است٬ برداشت ما این است که مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. دبيرکل بانک مرکزی در مورد ميزان اقساط تسهيلات خرید خودرو و کالا و قدرت پرداخت مردم٬ گفت: مردم عادی میتوانند ميزان اقساط این طرح را پرداخت کنند و هماکنون برخی بانکها که کارت اعتباری صادر کردند٬ سود آن را تا 20درصد تعيين میکنند. احمدی ادامه داد: در واقع بحث این بود که با مشارکت بخشهای مختلف صنعت و توليد٬ نرخ سود بهگونهای تنظيم شود که هم بانکها امکان عرضه خدمات را داشته باشند و هم با اجرای این طرح بخشهایی که با انباشتگی کالا مواجه هستند٬ از رکود خارج شوند. پيشتر مدیرک