ارتقای كیفیت، رویكرد اصلی صنعت خودرو داخلی
 
 
 
 بنابراین در دنيای رقابتی امروز باید با استفاده از سازوكارهای رقابت پذیری و اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی به كيفيت٬ بيش از پيش بپردازیم و روش های كسب موفقيت و تامين رضایت مشتریان را به اجرا در بياوریم. با توجه به اینكه صنعت خودرو از صنایع پيشرو و مهم است٬ مدیریت كيفيت فراگير در استراتژی كلان این صنعت یك ضرورت است. چرا كه توجه به كيفيت در صنعت خودرو ارتباط مستقيمی با حيات اقتصادی و سودآوری یك شركت خودروساز دارد. بررسی فرآیند كيفيت در صنعت خودرو نشانگر آن است كه علاوه بر در نظرگرفتن سليقه های متنوع مشتریان در پلتفرم و شكل خودرو٬ استفاده از قطعات با كيفيت٬ طراحی و زیبایی داخل خودرو و خدمات پس از فروش مناسب٬ نقش موثری در فروش محصول و تامين رضایت مشتریان از نظر كيفيت محصولات خودرویی دارند. با تاكيد بر این كه كيفيت در توليدات صنعتی به ویژه صنعت خودرو یكی از محورهای اساسی توسعه ی كشور و یك معيار توسعه یافتگی است٬ ضرورت دارد صنعت خودرو در راستای استانداردهای جهانی كيفيت خودرو٬ برنامه ریزی و عمل نماید كه خوشبختانه شركت سایپا در این مسير پيشگام است. با بررسی كيفيت محصولات خودروسازهای داخلی ٬ در می یابيم كه در مرحله ی انتقال تكنولوژیهای جدید به كشور٬ حركتهای خوبی آغاز شده است وليكن استقرار ساختار كيفيت مطابق با استانداردهای جهانی و رقابت با خودروسازهای برتر دنيا٬ نيازمند جدیت و تلاش و همكاری همه جانبه ی عوامل دخيل در امر توليد از مرحله ی تدوین قوانين و مقررات تا بخشهای اجرایی نظير واحدهای توليدی و بخشهای نظارتی مانند واحدهای كنترل كيفيت می باشد. در این ميان گروه خوروسازی سایپا به عنوان یكی از دو قطب اصلی خ