واژگونی خودرو و مجروح شدن چهار دانش آموز تیزهوش علی آبادی
 
 
 همچنین دو تن دیگر از دانش آموزان به بیمارستان بقیه الله اعظم علی آبادکتول منتقل شده و به صورت سرپایی درمان شدند.
این دختران دانش آموز ساکن علی آبادکتول بوده و با سرویس خود در حال رفتن به دبیرستان تیزهوشان (فرزانگان) گرگان بودند که به دلیل حادثه روانه بیمارستان شدند.
مدیر آموزش و پرورش گرگان، معاون پرورشی و تربیت بدنی و رئیس اداره استعدادهای درخشان استان با حضور در بیمارستان 5 آذر گرگان از نزدیک در جریان درمان این دانش آموزان قرار گرفتند.
مدارس تیزهوشان یا استعدادهای درخشان استان گلستان با عنوان فرزانگان (دختران) و تیزهوشان (پسران) در دو شهرستان گرگان و گنبدکاووس فعالیت دارند.