استقرار هيات بازرسی در معاونت حمل ونقل ترافيک شهرداری تهران
 
 
 براساس این گزارش٬ چنانچه کارکنان و شهروندان درمورد عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هيات بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۹۶۰۱۸۵۰۴ تماس حاصل کنند. همچنين سامانه رسيدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیhttps://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمينه است.