رشد فروش و درآمدهای مالک سوبارو
 
 استفاده از نرخ ارزی مناسب و فروش به موقع محصولات باعث افزایش سوددهی فوجی شد.

میزان درآمدهای اجرایی این شرکت درسه ماهه دوم سال مالی فوجی حدود 150.9 میلیارد ین (1.26 میلیار دلار) افزایش یافت. این در حالی است که رقم فوق برای مدت مشابه سال گذشته تنها 50.4 میلیارد ین بود. کاهش ارزش ین در برابر دلار امکان صادرات بهتر و درآمدزایی را به خودروسازان امریکایی داد و فروش جهانی آن در سه ماهه مذکور را برای بیش از 247 هزار دستگاه رساند. علاوه براین درآمدهای آن در سراسر دنیا نیز از 5.99 میلیارد دلار سال گذشته به 6.98 میلیارد دلار رسید و رشدی 17 درصدی را ثبت کرد.

امریکای شمالی بزرگترین بازار محصولات سوبارو بود و 61% از محصولات آن در ایالات متحده به فروش رسید و با 9.2 درصد رشد به 150200 دستگاه افزایش یافت. این آمار در حالی به ثبت می رسند که سوبارو هشتمین ماه پیاپی فروش خود را پشت سر می گذارد. این شرکت در صدد است تا سال 2016 فروش ایالات متحده را به 624 هزار دستگاه برساند و برای این امر درحال افزایش ظرفیت 394 هزار دستگاهیش در ایالات متحده است.