کل توليد خودرو چين بيش از ۲۸ کشور اتحاديه اروپا
 
 
 برای توسعه این بخش مهم در اقتصاد و تجارت کشور٬ میتوان سازمانهای موجود را با تبدیل به سازمانهای دانشبنيان٬ متحول کرد. این اقدام باعث میشود که این سازمانها بتوانند زمينه بالندگی لجستيک حوزهای و لجستيک ملی را فراهم کنند. در اینباره بهطور نظری٬ میتوان ۳حوزه تخصصی برای سازمانهای لجستيک و حملونقل کالا همچون سازمان بنادر و دریانوردی متصور شد که شامل زیرساختهای پشتيبان (لجستيک)٬ زیرساخت زنجيره کالا (بازار٬ رقبا٬ شرکا٬ مشتری و... ) و زیرساختهای فنی (تجهيزات٬ تاسيسات٬ زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی) است. برای داشتن توان بالا در تجارت امروز٬ لازم است زیرساختهای یادشده شناسایی٬ طرحریزی و مستقر شوند. برای دستيابی و توانمندسازی سازمان برای چنين امر مهمی٬ یک اصل مهم و فرضيه اساسی وجود دارد که دانش و اطلاعات مسلط بر دنيای تجارت است٬ بهعنوان نمونه٬ ميزان تاثيرپذیری سازمان بنادر و دریانوردی از اطلاعاتی که بهطور آشکار و پنهان همراه با تجهيزات تخليه و بارگيری٬ بار٬ ظروف بار (کانتينر)٬ شناورها٬ تجهيزات جابهجایی٬ ابزارآلات٬ نيروی انسانی متخصص بهدست میآید٬ نهتنها بر عمليات٬ تصميمات و رفتارهای این سازمان بلکه بر کل ساختار لجستيک کشور٬ بسيار قابل توجه است. در نتيجه ایجاد ویژگیهای دانشبنيان برای سازمانهایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی٬ این سازمان میتواند در حوزه اطلاعات مربوط به زیرساختهای تجاری یاد شده برای همه شریکان خود نقش مرجعيت دانش را ایفا کرده و از این طریق٬ بين شرکای خود در زنجيره کالا زبان مشترکی پایهریزی کند. پرسش اساسی که در این زمينه وجود دارد٬ درباره روش متحول کردن سازمانهای موثر در لجستيک و حمل کالا به سازمانهای دانشبنيان است. در این زمينه لازم است ابتدا مفهومی با عنوان دانش بنيادی تعریف شود.