سازمان راهداری 100 میلیارد تومان جهت نوسازی کامیون های فرسوده اختصاص داد
 
 

وی با اشاره به وجود حدود 65 هزار و 542 کامیون قابل اسقاط در کشور اظهار داشت : هم اکنون تعدادی از این دارندگان کامیون های فرسوده اقدام به ثبت نام و مراجعه به خودروسازان نموده و از سوی سازمان راهداری نیز به بانک ها معرفی می شوند هر چند تاکنون بانک ها تسهیلاتی به این افراد اختصاص نداده است.

وی گفت : در راستای مراجعه دارندگان کامیون های فرسوده ، بانک ها مدارک افراد را جهت رهن بررسی و در صورت واجد شرایط بودن به آنها تسهیلات ارائه خواهد کرد.

وی تاکید کرد : با همکاری سازمان راهداری خوشبختانه روند نوسازی خودروی فرسوده در ناوگان حمل و نقل بار جریان خوبی یافته است.

وی افزود : بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شده رانندگان  تنها با 15 درصد آورده می توانند حدود 70 درصد قیمت خودرو را تسهیلات را دریافت نمایند ضمن اینکه درصدی نیز بابت اسقاط خودرو دریافت خواهند کرد.

وی در خصوص استقبال دارندگان کامیون های فرسوده  از تسهیلات اختصاص یافته  یاد آور شد : با وجود تسهیلات اختصاصی توسط سازمان راهداری همچنان برخی از دارندگان خودروها در ناباوری قرار دارند اما پیش بینی می شود چنانچه تعدادی از افراد موفق به دریافت این تسهیلات شوند بگیرند باقی صاحبان این خودروها جهت نوسازی مراجعه نمایند.